Випуск журналу за 2012р. №6

Титулка

Зміст

Костицький М. В. Сутність і значення психологічного пізнання при проведенні судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі

Луцький І. М. Втілення морально-етичних і релігійних норм у засадничих положеннях Конституції України

Луцький А. І. Аналіз науково-практичного потенціалу типів праворозуміння

Луцький М. І. Морально-психологічна культура суб’єктів кримінального судочинства

Мацькевич М. М. Удосконалення механізму реалізації конституційних культурних прав та свобод людини і громадянина в Україні на основі зарубіжного та міжнародного досвіду

Книш В. В. Юридичне закріплення засад конституційно-правової відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування в конституції УНР 1918 року

Бурдін В. М. Проблеми узгодження нового Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України

Лотоцький М. В. Зміна обвинувачення та часткова відмова від підтримання державного обвинувачення у суді

Косьмій М. М. Морально-етичні чинники в сучасній Конституції України

Свиридюк Н. П., Зелена І. В. Окремі питання поняття інституту відповідальності

Черник Н. С. Християнські засади судочинства Української Центральної Ради

Гаврецька М. Й. Правове регулювання статусу української мови в сфері освіти за законодавчими актами ЗУНР

Футулуйчук Д. Д. Організаційно-правові засади участі залізничної жандармерії у військово-організаційному і транспортно-технічному забезпеченні воєнних операцій ЗУНР у 1918 – 1920 рр.

Турчак І. О. Особливості відповідальності за невиконання та неналежне виконання договору поставки

Жукевич І. В. Законодавчі колізії при виконанні судових рішень та ухвал у цивільних справах

Глазунова С. М. Система суб’єктів і учасників правотворчої політики в Україні

Іващенко О. В. Історико-правові передумови виникнення та розвитку інституту інформування учасників кримінального провадження до судової реформи 1864 року: окремі аспекти

Федорак Л. М. Вплив пом’якшуючих обставин на покарання

Соловій Я. І. Проблеми кваліфікації несанкціонованих врізок у магістральні або виробничі нафтопродуктопроводи

Мельник П. В. Кримінально-правова охорона питної води в Україні

Редько А. Г. Адміністративна еліта  в умовах реорганізації  системи влади та управління  західних областей УРСР (1950-1960 рр.)

Садова Т. В. Поняття та сутність обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві

Онищук І. І. Термінологія та законодавчі дефініції у нормативно-правових актах

Мигалюк Л. В. Особливості змісту непойменованого договору

Озімок І. В. Забезпечення органами внутрішніх справ конституційного права людини і громадянина на землю в Україні

Кондратюк С. В., Процик В. М. Органи державної влади та управління ЗУНР

Черепій П. М. Основні підходи до сутності та змісту права в теорії права та юридичній практиці

Атаманчук І. В. Генеза процесуального права у загальнотеоретичному контексті

Іваненко О. В. Колізії інституту юридичної відповідальності: окремі питання

Каленюк О. М. Вплив українських періодичних видань та перших термінологічних словників в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття на формування  національної правничої термінології

ЕКОНОМІКА

Щурик М. В., Стецька І. І. Екологічна компонента соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська

Тимоць М. В. Еволюція економічної категорії «інновація» та її роль у відтворювальному процесі земельних ресурсів АПК

Луцька Н. І. Проблеми бухгалтерського обліку малоцінних необоротних активів

Гаврилюк В. Т. Аналіз регіональних особливостей наукової та інноваційної діяльності в Україні

Івашків Т. С., Борович О. В. Особливості економіко-енергетичної оцінки використання сільськогосподарської техніки

Серняк О. І. Професійно-кваліфікаційні вимоги до вищого управлінського персоналу підприємств в Україні (за матеріалами інтернет-сайтів пошуку роботи)

Зарічанський О. А., Кляп М. І. Формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців сфери туризму

Качмар В. М. Формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетенції  майбутнього економіста

Потеряйло І. Ю. Оцінка практики застосування програмно-цільового методу в Україні

Витвицька О. Д., Кравчук О. Я. Активізація інноваційного процесу шляхом формування інтегрованих агропромислових формувань

Рижий І. Б. Зв’язки з громадськістю і політичний маркетинг: проблеми розвитку та взаємодії

РЕЦЕНЗІЇ

Кельман М. С. Рецензія на монографію Рябошапко Г. Х. на тему «Суверенітет в Україні: від радянської федерації – до незалежної держави»

Румянцев В. О. Рецензія на монографію Рябошапка Л., Грабовської Г. на тему «Конституційне законодавство про освіту в Україні: ретроспектива та перспектива. 1917-2011»

Васильєв О. В. Рецензія на монографію Мау В. О. на тему «Держава і економіка: досвід економічної політики»