Випуск журналу за 2013р. №7

Титулка

Зміст

ПРАВО

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Костицький М. В. Деякі аспекти філософських і методологічних проблем наук процесуального права

Луцький І. М. Філософські підходи до розуміння взаємодії права та релігії (на прикладі їх трансформації у державну політику)

Луцький А. І. Філософсько-правові підходи до розуміння структури та змісту правової ідеології

Луцький М. І. Використання опитувальників та проективних тестів у судово-психологічній експертизі в адміністративному процесі

Косович В. М. Нормативне закріплення принципів права як чинник досконалості нормативно-правових актів України

Гусарєв С. Д., Тихомиров О. Д. Теоретичні засади використання поведінкового та ситуативного підходів в компаративних та інших юридичних дослідженнях

Свиридюк Н. П. Політична юстиція як засіб втілення політичних репресій

Зварич Р. В. Втілення морально-етичних засад суспільства у правозастосуванні (теоретико-правові аспекти)

Семенюк В. В. Морально-етична основа християнських духовних цінностей

Онищук І. І., Онищук С. В. Церква – соціально-релігійний інститут громадянського суспільства

Скоморовський В. Б. Криза перебудовчих процесів у радянській державі (1985-1991 рр.)

Каленюк О. М. Використання здобутків західноукраїнських правників у подальших працях з формування і унормування національної правничої термінології

Черник Н. С. Християнський зміст системи судочинства Української держави Гетьмана Скоропадського

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Мацькевич М. М. Особливості дослідження проблематики конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина

Блажівський Є. М. Значення інформації у діяльності органів прокуратури України

Фелик В. І. Загальнотеоретичні підходи до розуміння принципів адміністративного права

Попов Г. В. Поняття та зміст захисту прокурором прав і свобод дітей

Черепій П. М. Кримінальне судочинство Федеративної Республіки Німеччина та його структура

Кушакова-Костицька Н. В. Розвиток електронного судочинства в Україні: проблемні питання

Книш В. В. Аналіз позитивного досвіду конституційно-правової відповідальності (на підґрунті конституціоналізму зарубіжних країн

Томіленко В. П. Особливості укладання угоди про визнання винуватості у справах за участю неповнолітніх (зарубіжний досвід)

Мигидин І. В., Ковалик В. В. Особливості правового статусу державного службовця

Стахура Б. І. Органи внутрішніх справ як суб’єкти реалізації функцій захисту прав людини в демократичному суспільстві

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Жукевич І. В. Окремі аспекти реалізації принципу державної мови у цивільному процесі України

Грицкевич С. Г. Проблеми споживання як форми цивільного примусу

Молчанова М. Є. Правові особливості аукціонного товарообігу в порівняльно-історичній ретроспективі

Таран О. С. Взаємна відповідальність учасників багатостороннього договору

Басюк В. В. Теоретико-правові та практично-прикладні аспекти правового регулювання особистих немайнових прав в Україні

Віхляєв М. Ю. Види громадських об’єднань в Україні: питання законодавчої плутанини та теоретичний пошук способів її розв’язання

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Гвоздик П. О. Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем

Косьмій Л. Р. Аналіз окремих положень нового Закону України «Про зайнятість населення»

Вітюк І. Я. Обмеження прав на використання земель енергетики в Україні

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Ляш А. О., Благодир С. М. Процесуальний порядок закриття кримінального провадження під час досудового розслідування

Копотун І. М. Наукові засади визначення факторів, що обумовлюють виникнення у кримінально-виконавчих установах надзвичайних подій кримінального характеру

Лотоцький М. В. Наслідки укладення угоди про визнання  винуватості у кримінальному провадженні

Габуда А. С. Кримінально-правовий аналіз примушення у складі злочину, передбаченого ч. 3 ст. 342 КК України

Возний В. І. Деякі аспекти предмету злочину, передбаченого ст. 359 Кримінального Кодексу України

Мельник П. В. Карні проступки проти довкілля Республіки Польща

Береський Я. О. Окремі теоретичні аспекти розуміння методики захисту в кримінальному процесі України

Острогляд О. В., Кіцелюк В. І. Правові та моральні засади суддівського розсуду як фактор позитивної відповідальності суддів

Максимів Л. В. Деякі аспекти видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року

Біяк О. О. Проблеми взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими суб’єктами протидії насильству в сім’ї

ЕКОНОМІКА

Щурик М. В. Охорона та захист лісових земель як найважливіші компоненти відтворювального процесу

Криховецький І. З. Специфіка впровадження маркетингових інновацій на підприємствах туристичної галузі

Луцька Н. І. Транскордонне спiвробiтництво як стратегічний чинник сучасного розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонних регіонів

Тимоць М. В. Основні напрями вдосконалення механізму прямого оподаткування аграрного сектору

Мазур І. М. Теоретичні засади раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів

Касіянчук В. Д., Євчук Р. Б. Ефективність використання паливних гранул (пеллет) для виробництва альтернативної енергії

Рижий І. Б. Реклама як комунікація

Івашків Т. С., Петрина М. Ю. Кушлик О. Ю., Вербовська Л. С. Переваги та недоліки в системі прямого і непрямого оподаткування

Потернак Ю. П. Ризики в оподаткуванні та їх вплив на податкову безпеку держави

Потеряйло І. Ю., Гнатків І. В. Особливості фінансової діяльності державних підприємств в Україні

Копистинська І. М., Качмар В. М. Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги

Серняк І. І. Становлення та розвиток колективно-договірного регулювання в системі соціального партнерства України

Ратушняк С. М. Показники соціально-економічної безпеки

Ревтюк Х. В. Методи оцінки соціально-економічного розвитку територій, як важливий чинник удосконалення державного регулювання розвитку регіонів

Петрів О. І. Бухгалтерський та податковий аспекти обліку малоцінних необоротних матеріальних активів: основні відмінності та неузгодженості, проблеми обліку

Вихідні дані