Випуск журналу за 2013р. №8

Титулка

Зміст

ПРАВО

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Костицький М. В. Особливості проведення судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі

Луцький І. М. Релігійний чинник у процесі українського націотворення (політико-правовий аспект)

Раянов Ф. М. Правовое государство в типологическом измирении

Луцький А. І. Правовий зміст ідеології українського консерватизму

Косович В. М. Кодифікаційна техніка як засіб удосконалення нормативно-правових актів України

Луцький М. І. Формування ідей федералізму у Галичині у другій половини ХІХ – початку ХХ ст. та їх реалізація у політико-правовій діяльності ЗУНР

Кушакова-Костицька Н. В. Проблема збереження національної ідентичності в інформаційному суспільстві: українська перспектива

Грицкевич С. Г. Вплив глобальних тенденцій цивілізації на розвиток української держави та права

Онищук І. І. Правовий моніторинг – інструмент забезпечення ефективного функціонування правової системи

Сидорчук Ю. М. Форми реалізації права на захист в українському праві: проблемні питання

Пряхіна Н. О. Законодавчо-правова база антикорупційної діяльності в Україні: проблеми, перспективи і міжнародний досвід

Ілин Л. М. Правове регулювання національно-політичних прав українців у складі імперії Габсбургів

Черник Н. С. Християнські засади судочинства періоду Директорії УНР та ЗУНР

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Калиновський Б. В. До питання реформування місцевої публічної влади в громадах, які територіально знаходяться у складі інших

Черепій П. М. Основні завдання кримінального судочинства у сучасній державі

Книш В. В. Принципи конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-політичних відносин

Марцеляк С. М. Загальне виборче право як засада парламентських виборів в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Клімовський С. С. Зміст права на особисті папери у цивільному праві України

Бабкова Т. В. Поняття та види соціальних прав і свобод людини і громадянина

Гаргат В. Б. Копілефт: поняття та проблеми правового регулювання

Бабецька І. Я. Корпоративні правовідносини та корпоративні права: до проблеми визначення поняття

Басовська А. М. Відмежування договору побутового підряду від суміжних договорів

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПАРВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Мельник П. В. Кримінальні проступки проти довкілля

Гуцуляк М. М., Соловій О. Я. Адаптація неповнолітніх, які відбувають покарання у виді позбавлення волі  як обов’язкова умова виправлення та ресоціалізації

Яремко О. М. Законодавча регламентація кримінальної відповідальності за катування в Україні

Острогляд О. В. Сучасне розуміння способів (методів) реалізації кримінально-правової політики

Пришляк С. О. Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з використанням малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

Зварич І. Т., Зварич О. І. Деякі особливості інвестиційної діяльності в областях Карпатського регіону

ЕКОНОМІКА

Щурик М. В. Регенерація, раціональне використання та охорона лісів Карпатського макрорегіону: проблеми та шляхи їх вирішення

Дзьоба О. Г., Струк Н. П. Особливості криз та кризових явищ на підприємствах із газопостачання та газифікації

Витвицька О. Д. Особливості управління освітою в умовах інноваційного розвитку

Легкий В. І. Вплив та оцінка мезофакторів формування зайнятості населення праценадлишкового регіону

Криховецький І. З. Особливості маркетингових стратегії у туристичній галузі (на прикладі Івано-Франківської області)

Луцька Н. І. Основні підходи до визначення інтеграційних процесів у сфері економіки та їх підтримка з боку держави

Борович О. В., Куруляк С. В. Аналіз діючого порядку та проблем індексації заробітної плати

Цюцяк А. Л. Теоретичні і практичні аспекти ціноутворення та калькулювання вартості страв власного виробництва підприємств ресторанного господарства

Рижий І. Б. Засоби масової інформації як інструмент розширення рекламного ринку

Касіянчук В. Д. Економічні перспективи використання топінамбура, як нетрадиційної сировини

Ковалик В. В., Хохолик Я. І. Економічна модернізація країни та створення органами місцевого самоврядування умов для залучення інвестицій

Кравчук О. Я. Інтелектуальний капітал як фактор розвитку інтелектуальної економіки України

Коробка В. М. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері

Дмитришин М. В. Системний підхід до формування фінансового механізму вищого навчального закладу

Копистинська І. М. Функціонування книжкового ринку України в умовах переходу від планової до ринкової економіки

Мазур І. М. Дефініція поняття «енергетична безпека»: денотативний підхід

Ліщинський М. М. Проблеми формування первісної вартості необоротних активів в бюджетних установах