Випуск журналу за 2014р. №10

Титулка

Зміст

ПРАВО

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Костицький М. В. Психологічні фактори впливу на особу злочинця

Луцький А. І. Вплив ідей екзистенціалізму на право та правову ідеологію

Луцький Р. П. Позитивне право як баланс раціонального співвідношення державної волі та волі громадян

Луцький М. І. Християнські засади австрійського цивільного та кримінального законодавства як основа правової системи ЗУНР

Косьмій М. М. Вплив морально-правових норм на регулювання сучасних містобудівних відносин в Україні

Гаврецька М. Й. Правовий режим української мови в органах самоврядування Східної Галичини в складі Австрії, Австро-Угорщини

Грицкевич С. Г. Використання законодавства як форми «обґрунтованого» насильства

Яремко О. М. Людина в сучасній європейській правовій культурі

Скоморовський В. Б. Вплив партійних рішень і постанов на процеси становлення й функціонування радянської держави

Онищук І. І. Техніка правового моніторингу в Україні: об’єкти та суб’єкти

Каленюк О. М. Українська правнича термінологія в діловодстві державних органів та судівництві на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Мацькевич М. М. Юридичні гарантії охорони та захисту конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина в Україні

Книш В. В. Методологічні засади розуміння сутності та ознак конституційно-правової відповідальності суб’єктів конституційних правовідносин

Свиридюк Н. П. Економічна політика держави як предмет адміністративно-правового дослідження

Васильченко О. П. Рівноправ’я громадян незалежно від етнічного походження

Ковалик В. В. Поняття, основні риси і принципи державної служби як інституту адміністративного права

Корчака В. М. Правосуб’єктність українського народу як особливого суб’єкта конституційно-правових відносин

Титко А. В. Система спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції – доцільність реформи

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Жукевич І. В., Веприк Ю. І. Проблеми судового розгляду цивільних справ про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності

Длугош О. І. Дефект волі у правочині, вчиненого адієздатною особою

Бабецька І. Я. Договір купівлі-продажу частки за законодавством України та країн ЄС

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Острогляд О. В. Суб’єкти кримінально-правової політики: поняття та загальна характеристика

Гуцуляк М. М., Костюк Л. О. Громадські роботи в системі кримінальних покарань

ЕКОНОМІКА

Щурик М. В. Удосконалення засад кредитування сільськогосподарських підприємств

Мельник О. Г., Ганас Л. М. Метод аналізування стану управління виробничими запасами на вітчизняних машинобудівних підприємствах

Борович О. В. Аналіз сучасного стану обліку розрахунків за податком на прибуток

Мазур І. М. Енергетична надійність як критерій оцінювання енергетичної безпеки національної економіки

Струк Н. П. Особливості управління газотранспортною системою України в умовах євроінтеграції

Легкий В. І. Система показників економіки праці в управлінні кадровим потенціалом організації

Криховецький І. З. Концептуальної моделі управління поведінкою споживача та їх розробка в межах туристичної галузі Прикарпаття

Луцька Н. І. Основні підходи до вивчення оціночних моделей визначення рівня транскордонного співробітництва

Рижий І. Б. Маркетингові дослідження як ключовий елемент управління рекламою

Масляк І. М. Соціально-економічний прогноз в управлінні сталим урбаністичним розвитком міста Івано-Франківська

Шевченко В. І. Визначення стратегічних напрямів подальшого розвитку міжнародного страхового ринку в умовах глобалізації

Цюцяк І. Л. Особливості обліку додаткового капіталу у товариствах з обмеженою відповідальністю

Качан Х. І. Теоретико-концептуальні засади банківської системи

Щурик М. В., Данилюк Х. В. Онтологічні та духовні засади відтворення природоресурсної сфери: регіональний зріз