Випуск журналу за 2014р. №9

Титулка

Зміст

ПРАВО

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Костицький М. В. Застосування судово-психологічної експертизи афекту та інших емоційних станів у адміністративному процесі

Луцький І. М. Правовий та релігійний підхід до поняття людської гідності

Луцький А. І. Позитивіська інтерпретація правової ідеології та межі її застосування в сучасній Україні

Луцький М. І. Правовий аспект акту злуки УНР та ЗУНР

Галиев Ф. Х. Социальные нормы современности и синкретизм правовой культуры

Ілин Л. М. Законодавчі ініціативи українського сеймового представництва під час третьої каденції Галицького крайового сейму (1870-1876 рр.)

Федик Л. Б. Етнорелігійні відносини в державно-правовому розвитку Давньоруської держави

Шаган О. В. Система принципів нормотворчості

Дутка Х. І. Сучасні тенденції розвитку юстиції: аналіз законодавства

Януш М. В. Критерії справедливості в умовах сучасного державобудівництва

Ілин Н. І. Інформаційні фактори впливу на формування правової психології населення

Коломоєць О. В. Методологічні аспекти теорії функцій сучасної держави як складові державознавства

Грицкевич С. Г. Причини існування рабської праці за умов глобалізації

Черепій П. М. Філософсько-правові концепції пояснення і виправдання покарання

Редько А. Г. Нормативно-правові засади добору керівних кадрів до складу адміністративної еліти західних областей УРСР у 50-70-х рр. XX ст.

Левицький О. О. Філософсько-правові ідеї рівності та справедливості у процесі правотворення

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ, ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Книш В. В. Порівняльно-правовий аналіз конституційних механізмів захисту прав людини в Україні та Польщі

Волковецька С. В. Тенденції розвитку конституційного процесу в Україні

Калиновський Б. В. Сучасні підходи удосконалення конституційно-правового статусу органів місцевої публічної влади

Бойчук І. В. Правова регламентація функціонування засобів масової інформації в Україні

Стопченко М. І. Конституційні повноваження голови Верховної Ради України та спікерів парламентів зарубіжних країн

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Длугош О. І. Недійсність правочину, який вчинений у результаті зловмисної домовленості однієї сторони з іншою стороною

Білоцький О. В. Розмежування речових та зобов’язальних прав користування чужим житлом

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Томин О. О. Договір про умови ведення мисливського господарства: публічно-правовий аспект

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Ковальов С. І. Судовий та відомчий контроль і його значення на етапі закриття кримінального провадження

Гуцуляк М. М., Бабан Л. В. Нормативно-правові підстави та практика застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання та заміна невідбутої частини покарання більш м’яким

Шведова Г. Л. Кримінально-правові засади протидії корупції в Україні

Оперук В. І. Основні способи вчинення крадіжок вантажів з рухомого складу залізничного транспорту

Ведмідський О. В. Соціально-демографічні ознаки особи, яка вчиняє втечу з виправних колоній

Некрасов О. О. Суспільна небезпека втечі з місця позбавлення волі або з-під варти

ЕКОНОМІКА

Щурик М. В. Постіндустріальні засади відтворення природних ресурсів: чи змінюється при цьому роль держави?

Дзьоба О. Г. Теоретико-методологічні засади формування механізму управління інноваційним розвитком системи газозабезпечення

Курмаев П. Ю. Основні елементи державної політики рестрикції тіньових економічних відносин в Україні

Перович Д. М. Роль людського фактору в розвитку економіки України та покращання демографічного становища країни

Легкий В. І. Теоретико-методологічні основи розробки концепції поліпшення зайнятості регіону

Криховецький І. З. Методичні засади маркетингових досліджень у сфері туризму

Луцька Н. І. Теоретичні аспекти реалізації єврорегіональної зовнішньоекономічної діяльності у рамках Карпатського Єврорегіону

Тимоць М. В. Вплив нових форм фінансової звітності на оцінку фінансового стану підприємств

Коцан О. П. Порядок удосконалення облікового відображення розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

Цюцяк І. Л. Аналіз наукових підходів до трактування категорії «власний капітал»

Рижий І. Б. Особливості планування рекламних кампаній

Мазур І. М. Рідке біопаливо як основа енергонезалежності та енергетичної безпеки національної економіки

П’ятничук І. Д. Категоріальний апарат та інструментарій системи бюджетування

Дмитришин М. В. Моделі джерел фінансування вищих навчальних закладів різних країн світу

Касіянчук В. Д., Івашків Т. С. Економічна ефективність вирощування та переробки чорноплідної горобини

Андрусів У. Я. Інноваційний розвиток підприємств сфери виробництва будівельних матеріалів як важлива складова забезпечення трансформаційних процесів в умовах глобалізації

Пендзей Л. П. Сучасний стан,  проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні

Токарська А. С. Методологічно-світоглядні джерела європейського та українського права: еллінська філософія права

Кельман М. С. Нове дослідження у сфері правової глобалізації