Випуск журналу за 2016р. №2(14)

Завантажити журнал одним файлом

Титулка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА,
СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Луцький А. І. Вплив правової ідеології на правосвідомість юриста

Луцький М. І. Правове становище ЗУНР на міжнародній арені

Зварич Р. В. Реалізація регулятивної функції права епохи середньовіччя

Грицкевич С. Г. Вплив суспільства глобального ризику на інститути держави і права

Каленюк О. М. Пропозиції щодо шляхів використання досвіду західноукраїнських правників для розвитку національної юридичної термінології

Ilyn L. M. Aspekt prawny kwestii języka nauczania w działalności Galicyjskiego Sejmu Krajowego w latach  1870-1876

Федик Л. Б., Івашків Т. С. Правові та економічні погляди С. Дністрянського на людські потреби

Шевчук Л. В. Парадигма правової ідеології та її місце в побудові правової держави в Україні

Полатайко І. В. Особливості форм втілення правової ідеології у правових системах та правових сім’ях сучасності

Стечишин А. В. Кость Левицький як представник нового покоління державотворчої інтелігенції Галичини

Бутенко С. С. Питання власності в контексті доктрини теоцентризму

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС,
ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ,
ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Грицан О. А. Проблеми правового статусу Державної служби геології та надр України

Петровська І. І. До питання реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» у сфері публічного контролю

Усенко Є. А. Судові доктрини з податкових спорів як комплексна проблема узгодження чинного законодавства та судової практики

Макух О. В. До проблеми забезпечення балансу приватних і публічних інтересів при регулюванні фінансових відносин (на прикладі рішень Європейського суду з прав людини)

Плотнікова К. О. Співвідношення податкових та неподаткових надходжень як джерела формування доходної частини бюджету

Шутлів Д. С. Правовідновлювальні заходи примусу у бюджетно-правовому регулюванні

Курило В. О. Судові процедури вирішення податкових спорів: компаративний аналіз

Пуделька Й. Дополнительные положения к административным актам

Сіренко М. М. До питання щодо розширення підстав справляння акцизного податку

Церковний О. В. Податкові наслідки подвійного громадянства

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
ТРУДОВЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Зозуляк О. І. Непідприємницька юридична особа: теоретико-правовий аналіз поняття та ознак

Бабецька І. Я. Законний інтерес та охоронюваний законом інтерес як різновиди інтересу в цивільному праві України

Ходак С. М. Поняття категорії «інтерес» в сімейному праві

Главач І. І. Реалізація прав кредитора у спадковому правовідношенні крізь призму законодавчого регулювання

Косьмій Л. Р. Розвиток сучасних наукових досліджень у сфері процесуального вирішення трудових спорів (1991–2016 рр.)

ЗЕМЕЛЬНЕ, АГРАРНЕ, ЕКОЛОГІЧНЕ ТА ПРИРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ
ПРАВО ТА ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Книш В. В., Касіянчук В. Д., Боцюрко В. І., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М. В. Правове забезпечення організації виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення

Танасевич О. В. До питання визначення поняття «роботодавця» у трудовому законодавстві України

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Острогляд О. В. Проступок: порівняльний аналіз кримінального законодавства окремих країн в аспекті гуманізації

Гуцуляк М. Я., Сьоміна Н. А. Про найбільш поширені способи вчинення злочинів працівниками національної поліції України

Вакулік О. А. Процесуальна регламентація початку досудового розслідування у кримінальному судочинстві: проблеми реалізації

Коваль А. А. Сучасний стан протидії корупції в Україні: кримінально-процесуальний аспект

Лотоцький М. В. Законність залучення «інших осіб» до участі у негласних слідчих (розшукових) діях (контроль за вчиненням злочину)

Шеремет О. С. Правовий стан та тенденції розвитку системи координації профілактики злочинів на регіональному рівні

Мирошниченко А. К. Запобіжний вплив санкції та покарання за злочини, вчинені проти працівника правоохоронного органу та суду

РЕЦЕНЗІЇ

Басиста І. В. Рецензія на монографію М. А. Макарова на тему: «Судовий контроль у кримінальному провадженні»