Випуск журналу за 2017р. №3(15)

Завантажити журнал одним фалом

 Титулка

Зміст

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА. ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА, СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА ТА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Косович В. М. Логічні засоби правозастосовної техніки

Луцький А. І. Правова ідеологія в українській правовій думці міжвоєнних десятиліть (1920-1930-ті роки)

Бородін І. Л., Моісєєнко Л. М. Зміст правових засобів  в механізмі забезпечення прав та свобод людини і громадянина в Україні

Луцький М. І. Інститут повітових комісарів в ЗУНР

Андрухів О. І. Правова політика радянської влади у сфері подолання дитячої безпритульності напередодні та в роки Другої світової війни (1920-1945 рр.)

Зварич Р. В. Правове регулювання правосуб’єктності осіб у рабовласницькому праві доантичного періоду

Луцька Г. В. Проблематика права інтелектуальної власності у наукових дослідженнях правничої комісії НТШ

Ілин Л. М. Правові шляхи розв’язання польсько-українського політичного протистояння у Галичині

Книш В. В. Теоретико-правовий аналіз законодавства України про конституційно-правову відповідальність

Федик Л. Б. Проблема цінності права у правовій думці України (XIX – початок XX ст.)

Бутенко С. С. Вплив інститутів громадянського суспільства на розвиток права приватної власності: проблемні питання

Полатайко І. В. Формування правової ідеології романо-германської правової сім’ї в Античну добу та у період Середньовіччя

Середюк В. Ю. Правовий зміст «українського питання» під час загальноєвропейської революції 1848-1849 рр.

Давидов Д. О. Різноманіття значень категорії «правовий режим»

Gurkova A. V. The law-making process in local governments

Стечишин А. В. Кость Левицький – творець національного інституту жандармерії ЗУНР

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС,
ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО. СУДОУСТРІЙ,
ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Короєд С. О. Інститут спрощеного позовного провадження за проектом нової редакції Кодексу адміністративного судочинства України

Волощук О. Т. Агресія Росії проти України: міжнародно-правові наслідки

Бойчук І. М., Копистинська І. М. Правове регулювання засобів масової інформації в Україні

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, СІМЕЙНЕ, ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО І ПРОЦЕС.
ТРУДОВЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

Кармаза О. О. Поняття та зміст цивілістичного юридичного процесу

Кушерець Д. В. Цивільно-правова охорона та захист майнових прав у сфері договірного права України

Зозуляк О. І. Система непідприємницьких юридичних осіб: теоретико-правовий аналіз

 Бабецька І. Я. Співвідношення «інтерес» та «право особи» як категорії цивільного права

Турчак І. О. Договірні відносини у медіації

Грицкевич С. Г. Модернізація цивільного ризику на прикладі зміни вектору розвитку світової фінансової системи

Фомінова А. О. Проблема галузевої належності інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців за законодавством України

Шулятицький С. І. Правові аспекти реформування статусу юридичних клінік у сфері надання безоплатної правової допомоги в Україні

Йосипенко С. Т. Перспективи інституціоналізації сімейної медіації у приватно-правових відносинах

Ревуцька І. Е. Підстави створення сім’ї за сімейним законодавством України: спірні питання

КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО, КРИМІНОЛОГІЯ, КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО.
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС, КРИМІНАЛІСТИКА ТА СУДОВА ЕКСПЕРТИЗА

Басиста І. В. Окремі аспекти діяльності підрозділів кіберполіції щодо виявлення кримінальних правопорушень

Острогляд О. В. Ефективність реалізації кримінально-правової політики: вплив окремих факторів

Шведова Г. Л. Актуальні питання запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів в Україні

Огерук І. С. Порівняльний аналіз кримінального законодавства України та Республіки Білорусь у сфері протидії корупції

Благодир С. М., Благодир В. С. Закриття кримінального провадження під час досудового слідства у зв’язку з відмовою потерпілого від обвинувачення

Гулкевич В. Д. Формування системи кримінально-правової охорони культурної спадщини у церковній державі у ХІХ столітті

Ліховіцький Я. О. Про деякі змістовні аспекти принципів кримінально-виконавчої діяльності персоналу органів та установ виконання покарань України

Желік М. Б. Зарубіжний досвід регламентації кримінальної відповідальності за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди

Вихідні дані