ПРАВО

Вимоги до оформлення статей

 • При поданні статей просимо додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.
 • Статті студентів редакція приймає, якщо вони написані у співавторстві з науковим керівником.

 

СТАТТЯ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННА МІСТИТИ НАСТУПНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ

 • анотацію українською, англійською та російською мовами, обсягом не менше 700 знаків з пробілами, та ключові слова (не менше шести);
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.

 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Обсяг статті (разом з анотаціями, списком використаних джерел, таблицями, схемами тощо) має бути в межах 0,3-0,5 авторського аркушу (від 12 000 до 20 000 знаків)). Оптимальний обсяг статті – 7-12 сторінок.

Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. (28-30 рядків, 60-64 друковані знаки).

Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру (шрифт напівжирний).

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту – шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Іtalic). Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані.

Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті».

Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення пряме, а нумерація таблиць (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю сторінки.

Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням Word: звичайний – 14 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, маленький символ – 10 пт.

Виклад матеріалу повинен бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації, мова тексту – виразною, лаконічною й відповідати літературним нормам. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.

Автор зобов’язаний забезпечити наукову цінність матеріалу, повноту висвітлення питання, системність викладу, вірогідність результатів, даних, що наводяться, і їхню достовірність, правильність цитування посилань на літературні джерела.

Список використаної літератури починається заголовком «Список використаних джерел», набираним шрифтом Times New Roman розміром 14 пт (по лівому краю виділити жирним) з абзацного відступу через рядок після тексту статті. Нижче шрифтом Times New Roman розміром, 14 кеглем через 1,5 інтервали кожне найменування з нового рядка з вирівнюванням по ширині набирається нумерований список літератури. Список нумерується в алфавітному порядку (спочатку подаються автори на кирилиці, потім на іноземній мові (на мові оригіналу)).

УМОВИ ПРИЙНЯТТЯ І ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТЕЙ:

Для опублікування статті у черговому номері видання необхідно надіслати до редакції електронною поштою

redakcijaifup@gmail.com такі матеріали:

 • наукову статтю, обов’язково оформлену відповідно до вказаних вимог;
 • інформаційну довідку про автора, яка повинна містити: прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора, його науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посаду, поштову адресу для направлення авторського примірника журналу, контактний телефон, адресу електронної пошти);
  • якісну фотографію автора, розміром 3,5 на 4,5 см.
  • відскановану (сфотографовану) рецензію кандидата чи доктора наук із відповідної спеціальності (для осіб, які не мають наукового ступеню);
  • авторський реферат статті англійською мовою для розміщення на веб-сайті видання (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора, назву статті, стислий зміст статті мінімальним обсягом 2500 знаків з пробілами) (відповідно до наказу МОН України № 1111 від 17.10.2012 р. «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»);
  • відскановане підтвердження оплати коштів на покриття витрат з публікації статті.

   

  Зразок оформлення назви електронних файлів: Karpenko_Stat, Karpenko_Informdovidka, Karpenko_Avtorreferat, Karpenko_Recenzia, Karpenko_Oplata

  Процес рецензування

  1. Подання рукопису статті

  1.1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання.

  1.2. Рукописи, які не відповідають встановленим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.

  1. Прийняття та попередня оцінка рукопису статті

  2.1. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку рукописів статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці журналу, надсилає їх для рецензування членам редколегії, науковим редакторам розділів, фахівцям з розглянутих проблем.

  2.2. Кожна подана стаття спочатку розглядається членом Редакційної колегії, який може відхилити її без експертного рецензування, якщо вона не відповідає основним критеріям та стандартам журналу.

  1. Передача статті на рецензування

  3.1. Надалі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем двом рецензентам, відповідальним за науковий рівень статей кожного з розділів журналу, на предмет їх відповідності політиці журналу, вимогам і рубриками журналу, перевірку на плагіат.

  3.2. Призначає рецензентів Головний редактор журналу. За рішенням Головного редактора журналу (за певних обставин) призначення рецензентів може бути доручене члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засідання редакційної колегії. Журнал використовує процедуру двостороннього сліпого рецензування, тобто як рецензенти, так і автори залишаються невідомими один для одного.

  3.3. Рецензування здійснюється за наступними критеріями:

  а) відповідність статті тематиці Вісника;

  б) відповідність назви, анотації, ключових слів, шифру УДК змісту статті;

  в) чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;

  г) наявність елементів наукової новизни;

  ґ) відповідність структури статті вимогам до матеріалів, що публікуються у фахових виданнях;

  д) ступінь розкриття основних результатів дослідження у англомовній анотації статті;

  е) відповідність оформлення тексту статті та використаних джерел вимогам Вісника;

  є) у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

  3.4. Для всіх рукописів статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності, джерела та частку збігу тексту («eTXTАнтіплагіат» ,«Advego Plagiatus»).

  3.5. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму (Бланк рецензії), яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

  3.6. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних правок, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

  3.7. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

  1. Рішення про прийняття статті до друку

  4.1. Рішення про публікацію поданих на розгляд рукописів статей базується на відгуках рецензентів та остаточних висновках редакторів.

  4.2. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

  1. Передача статті до друку

  5.1. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфеля журналу для її опублікування за порядком черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу).

  5.2. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідності або за бажанням автора, рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

  5.3. Автор повідомляється відповідальним секретарем про терміни друку статті протягом не більше одного місяця з дня отримання позитивного висновку щодо опублікування статті.

  1. Доопрацювання рукопису статті

  6.1. Статті, переслані авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж за 2 тижні після отримання.

  6.2. Якщо стаття повертається в більш пізній термін, відповідно змінюється і дата її надходження до друку.

  1. Відповідальність автора статті

  7.1. Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті, за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень покладається на автора статті.

  1. Відповідальність рецензента

  8.1. Рецензенти надають письмову рецензію на рукопис, в кінці якої на основі аналізу готовності матеріалу дається висновок про можливість публікування статті.

  8.2. Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування – в рецензії мають бути вказані причини такого рішення.

  8.3. Рецензент повинен розглянути надіслану статтю в термін, погоджений з відповідальним секретарем, і відправити до редакції (електронною поштою) мотивовану відмову від рецензування або рецензію.

  8.4. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

  8.5. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню.

  8.5. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування.

  8.6. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливе лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті.

  Рецензування статті

  Кожна надіслана стаття першочергово оцінюється членом Редакційної колегії на предмет відповідності основним критеріям і стандартам журналу.

  У разі позитивного висновку члена Редакційної колегії рукопис статті надсилається на двостороннє рецензування, при якому рецензенти та автори залишаються один для одного анонімними (так зване «сліпе рецензування»).

  За результатами рецензування може бути прийняте одне з наступних рішень:

  1. Рукопис статті прийнято до друку. Рукопис статті, яка отримала дві позитивні рецензії, включається до плану публікацій журналу зі статусом «прийнято»;
  2. Рукопис статті переглянуто та надіслано повторно. Якщо обидві рецензії є позитивними, але включають зауваження і коментарі рецензентів, такі рецензії надсилаються авторам для подальшого доопрацювання рукопису статті.

  У випадках, якщо рукопис статті отримує одну позитивну рецензію, а іншу – негативну, то рішення приймає Редакційна колегія журналу. Якщо ж Редакційна колегія вважає результати проведеного дослідження значимими, то такий рукопис статті повертається авторам із зауваженнями для подальшого доопрацювання.

  Якщо автори категорично не згодні з думкою рецензентів та відмовляються вносити правки до тексту рукопису статті, то такий рукопис статті отримує статус «відхилено».

  1. Відхилений рукопис статті – такий рукопис наукової публікації, який отримує дві негативні рецензії. При цьому автори повинні враховувати рекомендації рецензентів та виправити усі виявлені помилки.

  Редакційні правки надсилаються для погодження та схвалення авторами. Після цього погоджений текст статті опрацьовується шляхом форматування та верстки. Остаточні версії зверстаної статті погоджуються з авторами. Після узгодження оригінал-макети набувають статусу «до друку» та вносяться до плану публікацій журналу «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького».