Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу №6

`
1

Титулка

Детальніше
2

Зміст

Детальніше
3

Сутність і значення психологічного пізнання при проведенні судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі

Детальніше
4

Втілення морально-етичних і релігійних норм у засадничих положеннях Конституції України

Детальніше
5

Аналіз науково-практичного потенціалу типів праворозуміння

Детальніше
6

Морально-психологічна культура суб’єктів кримінального судочинства

Детальніше
7

Удосконалення механізму реалізації конституційних культурних прав та свобод людини і громадянина в Україні на основі зарубіжного та міжнародного досвіду

Детальніше
8

Юридичне закріплення засад конституційно-правової відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування в конституції УНР 1918 року

Детальніше
9

Проблеми узгодження нового Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України

Детальніше
10

Зміна обвинувачення та часткова відмова від підтримання державного обвинувачення у суді

Детальніше
11

Морально-етичні чинники в сучасній Конституції України

Детальніше
12

Окремі питання поняття інституту відповідальності

Детальніше
13

Християнські засади судочинства Української Центральної Ради

Детальніше
14

Правове регулювання статусу української мови в сфері освіти за законодавчими актами ЗУНР

Детальніше
15

Організаційно-правові засади участі залізничної жандармерії у військово-організаційному і транспортно-технічному забезпеченні воєнних операцій ЗУНР у 1918 – 1920 рр.

Детальніше
16

Особливості відповідальності за невиконання та неналежне виконання договору поставки

Детальніше
17

Законодавчі колізії при виконанні судових рішень та ухвал у цивільних справах

Детальніше
18

Система суб’єктів і учасників правотворчої політики в Україні

Детальніше
19

Історико-правові передумови виникнення та розвитку інституту інформування учасників кримінального провадження до судової реформи 1864 року: окремі аспекти

Детальніше
20

Вплив пом’якшуючих обставин на покарання

Детальніше
21

Проблеми кваліфікації несанкціонованих врізок у магістральні або виробничі нафтопродуктопроводи

Детальніше
22

Кримінально-правова охорона питної води в Україні

Детальніше
23

Адміністративна еліта в умовах реорганізації системи влади та управління західних областей УРСР (1950-1960 рр.)

Детальніше
24

Поняття та сутність обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві

Детальніше
25

Термінологія та законодавчі дефініції у нормативно-правових актах

Детальніше
26

Особливості змісту непойменованого договору

Детальніше
27

Забезпечення органами внутрішніх справ конституційного права людини і громадянина на землю в Україні

Детальніше
28

Органи державної влади та управління ЗУНР

Детальніше
29

Основні підходи до сутності та змісту права в теорії права та юридичній практиці

Детальніше
30

Генеза процесуального права у загальнотеоретичному контексті

Детальніше
31

Колізії інституту юридичної відповідальності: окремі питання

Детальніше
32

Вплив українських періодичних видань та перших термінологічних словників в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття на формування національної правничої термінології

Детальніше
33

Екологічна компонента соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська

Детальніше
34

Еволюція економічної категорії «інновація» та її роль у відтворювальному процесі земельних ресурсів АПК

Детальніше
35

Проблеми бухгалтерського обліку малоцінних необоротних активів

Детальніше
36

Аналіз регіональних особливостей наукової та інноваційної діяльності в Україні

Детальніше
37

Особливості економіко-енергетичної оцінки використання сільськогосподарської техніки

Детальніше
38

Професійно-кваліфікаційні вимоги до вищого управлінського персоналу підприємств в Україні (за матеріалами інтернет-сайтів пошуку роботи)

Детальніше
39

Формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців сфери туризму

Детальніше
40

Формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетенції майбутнього економіста

Детальніше
41

Оцінка практики застосування програмно-цільового методу в Україні

Детальніше
42

Активізація інноваційного процесу шляхом формування інтегрованих агропромислових формувань

Детальніше
43

Зв’язки з громадськістю і політичний маркетинг: проблеми розвитку та взаємодії

Детальніше
44

Рецензія на монографію Рябошапко Г. Х. на тему «Суверенітет в Україні: від радянської федерації – до незалежної держави»

Детальніше
45

Рецензія на монографію Рябошапка Л., Грабовської Г. на тему «Конституційне законодавство про освіту в Україні: ретроспектива та перспектива. 1917-2011»

Детальніше
46

Рецензія на монографію Мау В. О. на тему «Держава і економіка: досвід економічної політики»

Детальніше

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького