Scientific and Information Bulletin

Ivan-Frankivsk University named King Danylo Halytsky

Issue № 12(24)

DOI: 10.33098/2078-6670.2021.12.24.119-126 Dolynska M. Christian religion and notary: points of contact

Dolynska M. Christian religion and notary: points of contact

Purpose. The aim of the article is a comprehensive general theoretical and comparative analysis of the main problems concerning the things in common between the Christian religion and notary service board, clarification of the transformation of religious rules (norms) into notarial activities and notarial procedure. Methodology. The methodology covers a comprehensive analysis and generalization of available scientific and theoretical material and the formation of relevant conclusions and recommendations. The following methods of scientific cognition were used during the research: historical-legal, comparative-legal, functional, system-structural, and logical-normative. Results. In the course of the research, the historical and legal analysis of the main things in common between the Christian religion and notary service board is carried out.Scientific novelty. Having analyzed the main things in common between the Christian religion and the notary service board, the author states that some of the basic principles of Christianity were introduced into notarial activities. In particular, in the Bible we find norms that relate to the basic principles of notarial activities, as well as the rules of the notarial proceedings. Traces of Byzantine norms, which are also based on religious norms concerning the procedure for making wills and certain types of agreements, are also observed in modern civil and notarial procedure, as well as notarial records. However, Ukrainian public and private notaries cannot apply religious norms and documents during the notarial proceedings. Practical significance. The results of the study can be used in lawmaking and law enforcement activities during the preparation of normative and legislative acts on the legal regulation of notarial activities.

Key words: Christian religion, Bible, law, notarial activities, notarial procedure.

References

 1. Entin, L. M. (2009). Pravo Yevropeyskogo Soyuza. Novyy etap evolyutsii: 2009-2017 gody [European Union law. A new stage of evolution: 2009-2017]. Moscow: Aksiom, 304 p. (in Russian)
 2. Vovk, D. (2009).  Pravo i religiya: zagal`noteoretychni problemy spivvidnoshennya: monografiya [Law and Religion: Theory of Theoretical Problems and Relationships: Monographs]. X.: Pravo, 224 p. (in Ukrainian)
 3. Dolyns`ka, M.S.  (2017).  Formation and development of legislation on notarial activity in Ukraine: Doctor of Law diss. Lviv: Lviv National University named after I. Franko, 465 p. (in Ukrainian)
 4. Pasternak, V. M. (2015). Khrystyianski zasady pozytyvnoho prava: monohrafiia [Christian ambushes of positive law: monograph]. L`viv. L`vDUVS, 280 p. (in Ukrainian)
 5. Rosovs`ka, I. Yu. (2020). Vplyv relihii na formuvannia ta rozvytok pravovykh simei suchasnosti [The influence of religion on the formation and development of modern legal families]. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho: Zhurnal. Seriia Pravo. Ivano-Frankivsk: Redakcijno-vydavnychyj viddil ZVO «Universytet Korolya Danyla», 10 (22), 83-91. (in Ukrainian)
 6. Hrytsaienko, O. (2013).  Khreshchennia Kyivskoi Rusi: chyste dzherelo, shcho teche v maibutnie [Baptism of Kievan Rus: a pure source that flows into the future]. Zovnishni spravy, 7, 32-35. (in Ukrainian)
 7. Ostanin, A. V. (2006).  Rol khristiianstva v gosudarstvenno-pravovom razvitii Rossiiskoi Federatcii, ili Kreshcheniia Rusi 1000 let spustia [The role of Christianity in the state and legal development of the Russian Federation, or the Baptism of Rus 1000 years later]. Vesnik Omskogo universiteta, 2, 136-137. (in Russian)
 8. Yasins`ka, L. E. (2005). Formation and development of the institute of notary in Ukraine (historical and legal aspect): PhD diss. Lviv: Lviv National University named after I. Franko. (in Ukrainian)
 9. Shapovalova, L. L. (2000).  Formation and development of the institution of notaries in Russia: historical and legal aspect: PhD diss. Stavropol: Stavropol State University. (in Russian)
 10. Dolynska, M. S. (2019). Notarialnyi protses [Notarial process]. Lviv: Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 652. (in Ukrainian)
 11. Dolynska, M. S. (2015). Ukrainske notarialne pravo [Ukrainian notarial law]. K.: Yurinkom Inter, 248 p. (in Ukrainian)
 12. Savchuk, O. I., Lutska, H. V. (2020). Evoliutsiia tserkovnoho notariatu u kanonichnomu pravi katolytskoi tserkvy. Naukovo-informatsiinyi visnyk Ivano-Frankivskoho universytetu prava imeni Korolia Danyla Halytskoho: Zhurnal. Seriia Pravo. Ivano-Frankivsk: Redaktsiino-vydavnychyi viddil ZVO «Universytet Korolia Danyla», 10 (22), 92-98. (in Ukrainian)
 13. Dolynska, M. S. (2014).  Do pytannia retseptsii vizantiiskykh norm, yak peredumovy zarodzhennia notarialnoho zakonodavstva Ukrainy [On the question of the reception of Byzantine norms as prerequisites for the emergence of notarial legislation of Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Yurydychni nauky, 801, 121-124. (in Ukrainian)
 14. Dolynska, M. S. (2018). Geneza ta evoliutsiia notarialnoi diialnosti na terenakh Lvivshchyny [Genesis and evolution of notarial activity in Lviv region]. L`viv: Rastr-7, 196. (in Ukrainian)
 15. Chubatyi, M. (1994). Ohliad istorii ukrainskoho prava [Review of the history of Ukrainian law]. Noosfera: Ukr. dilovy`j zhurnal. Myunxen–K., 2-4 (4–6), 224. (in Ukrainian)
 16. Petryshak, B. I. (2010). Do istorii publichnoho notariatu u Lvovi XVI st.: protsedura pryznachennia ta prysiahy To the history of public notary in Lviv of the XVI century: the procedure of appointment and oath].  Arxivy Ukrayiny, 3-4, 93–104. (in Ukrainian)
 17. Chernysh, V. M., Stepanenko, V. D. (2009). Do pytannia pro istoriohrafiiu vitchyznianoho notariatu: istoryko-pravovyi aspekt. [On the question of historiography of domestic notaries: historical and legal aspect]. Biuleten Ministerstva yustytsii Ukrainy, 12,  39-47. (in Ukrainian)

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького