Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Івано-Франківський університет
імені Короля Данила Галицького


Шановні колеги!

Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького – фаховий науковий журнал з юридичних наук, заснований у 2010 році з ініціативи ректора університету д.ю.н., о. Івана Михайловича Луцького.

Фахова реєстрація: Наказ МОН України №1188 від 24.09.2020 р., відповідно до якого журналу надано категорію «Б»

ISSN друкованої версії журналу: 2078-6670

ISSN електронної версії журналу: 2618-0308

Журнал входить до наукометричних баз данних:

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Google Scholar (США)

Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан)

Vernadsky National Library of Ukraine (Україна)

Directiry of Research Journals Indexing

ResearchBib — міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців (посилання)

Мови видання: українська, російська, англійська, польська.

ПОЛІТИКА (МЕТА ТА ЗАВДАННЯ) ВИДАННЯ

Мета видання: висвітлення та поширення результатів наукових досліджень і досягнень вітчизняних та закордонних дослідників, розгляд фундаментальних та прикладних проблем сучасної юридичної науки, формулювання пропозицій з розвитку та удосконалення різних галузей права.

Завдання видання:

  1. Оприлюднення основних результатів наукових досліджень у галузі права, що провадяться здобувачами та науково-педагогічним складом університету, а також інших закладів освіти, науково-дослідних установ та організацій.
  2. Висвітлення теоретичних проблем права та різних аспектів правотворчого та правозастосовчого процесу.
  3. Розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства та сприяння їх впровадженню у практику державотворення.
  4. Сприяння взаємодії між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі права, шляхом створення відкритого інформаційного середовища.
  5. Ведення на сторінках видання наукової дискусії із актуальних питань права з метою генерації інноваційних ідей та їх розповсюдження у міжнародному масштабі.
  6. Опублікування рецензій на монографії, підручники, навчальні посібники та інші видання.

Цільова аудиторія журналу: вчені, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та практикуючих фахівців, а також осіб, зацікавлених у розвитку сучасної правової науки.

У сферу пріоритетної тематики журналу входять наступні рубрики:


РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

Рубрика правового спрямування:

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
2. Конституційне право та процес; муніципальне право.
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
4. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
5. Трудове право; право соціального забезпечення.
6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
11. Міжнародне право.
12. Філософія права.

Загальні рубрики:

1. Наукове життя.
2. Персоналії.
3. Рецензії.
4. Нариси, огляди, коментарі.

Ліцензійні умови: автори надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC BY-SA, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Передача авторського права охоплює виключне право на оприлюднення, редагування, переклад на інші мови та розповсюдження Статті необмеженим накладом в будь якому вигляді та форматі на будь яких носіях інформації.

Посилання на договір: CC BY-SA

З метою забезпечення високих професійних та етичних стандартів редакція журналу керується «Принципами прозорості і найкращої практики в галузі наукових публікацій».

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького