Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Івано-Франківський університет
імені Короля Данила Галицького


Шановні колеги!

Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького – фаховий науковий журнал з юридичних наук, заснований у 2010 році з ініціативи ректора університету д.ю.н., о. Івана Михайловича Луцького.

Фахова реєстрація: Наказ МОН України №1188 від 24.09.2020 р., відповідно до якого журналу надано категорію «Б»

ISSN друкованої версії журналу: 2078-6670

ISSN електронної версії журналу: 2618-0308

Журнал входить до наукометричних баз данних:

Index Copernicus: Indexed in the ICI Journal Master List

Directiry of Open Acccess Journals (DOAJ)

Directiry of Research Journals Indexing

Google Scholar (США)

Eurasian Scientific Journal Index (Казахстан)

Vernadsky National Library of Ukraine (Україна)

ResearchBib — міжнародна мультидисциплінарна база даних наукових журналів, що включає в себе описи журналів більш ніж 5400 видавців посилання

Мови видання: українська, російська, англійська, польська.

ПОЛІТИКА (МЕТА ТА ЗАВДАННЯ) ВИДАННЯ

Мета видання: висвітлення та поширення результатів наукових досліджень і досягнень вітчизняних та закордонних дослідників, розгляд фундаментальних та прикладних проблем сучасної юридичної науки, формулювання пропозицій з розвитку та удосконалення різних галузей права.

Завдання видання:

  1. Оприлюднення основних результатів наукових досліджень у галузі права, що провадяться здобувачами та науково-педагогічним складом університету, а також інших закладів освіти, науково-дослідних установ та організацій.
  2. Висвітлення теоретичних проблем права та різних аспектів правотворчого та правозастосовчого процесу.
  3. Розробка наукових концепцій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства та сприяння їх впровадженню у практику державотворення.
  4. Сприяння взаємодії між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі права, шляхом створення відкритого інформаційного середовища.
  5. Ведення на сторінках видання наукової дискусії із актуальних питань права з метою генерації інноваційних ідей та їх розповсюдження у міжнародному масштабі.
  6. Опублікування рецензій на монографії, підручники, навчальні посібники та інші видання.

Цільова аудиторія журналу: вчені, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та практикуючих фахівців, а також осіб, зацікавлених у розвитку сучасної правової науки.

У сферу пріоритетної тематики журналу входять наступні рубрики:


РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

Рубрика правового спрямування:

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
2. Конституційне право та процес; муніципальне право.
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
4. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
5. Трудове право; право соціального забезпечення.
6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
11. Міжнародне право.
12. Філософія права.

Загальні рубрики:

1. Наукове життя.
2. Персоналії.
3. Рецензії.
4. Нариси, огляди, коментарі.

Ліцензійні умови: автори надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії  Creative Commons Attribution License International CC BY-SA, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Передача авторського права охоплює виключне право на оприлюднення, редагування, переклад на інші мови та розповсюдження Статті необмеженим накладом в будь якому вигляді та форматі на будь яких носіях інформації.

Посилання на договір: CC BY-SA

З метою забезпечення високих професійних та етичних стандартів редакція журналу керується «Принципами прозорості і найкращої практики в галузі наукових публікацій».

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького