Scientific and Information Bulletin

Ivan-Frankivsk University named King Danylo Halytsky

Issue № 7(19)

DOI: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.63-70 Fedyk L. Legal status of deputies of the Galician regional sejm and their associations (1861-1918 years)

Fedyk L. Legal status of deputies of the Galician regional sejm and their associations (1861-1918 years)

Purpose. The aim of the work is to analyze, on the basis of a generalization of the legal acts of the second half of the XIX beginning of the twentieth century, the legal status of the deputies of the Galician Regional Sejm and its elements in the legal system of Austria-Hungary. Methodology. The methodology is based on an objective and comprehensive analysis of social phenomena and institutions of a political-legal nature. Methods. In the course of the study, the following methods of scientific knowledge were used: a systematic method that allowed a comprehensive analysis of the regulatory documents relating to the legal status of the deputy; methods of analysis and synthesis, which were used in the characterization of the basic rights and duties of deputies of the Sejm. Results. The study determined that the legal status of deputies in the Austro-Hungarian Empire was clearly regulated by a number of legislative acts guaranteeing deputy activities: the opportunity to be elected, favorable conditions for the smooth and effective exercise of their rights and obligations; opportunity to submit proposals and work in commissions. True, no responsibility of the deputies to the voters was provided for, which somewhat limited the effectiveness of the work of the deputies. Scientific novelty. In the course of the study, the peculiarities of the legal status of the Ambassador of the Galician Regional Sejm were revealed, which was reflected in his powers and forms of activity. Practical significance. The results of the study may be useful in further studies of general theoretical problems related to the organization and activities of parliamentary institutions.

Key words: deputy, legal status, inquiries, Galician Regional  Sejm, powers.

References

1. Yermolaiev V.M. Vyshchi predstavnytski orhany vlady v Ukraini (istoryko-pravove doslidzhennia).  X.: Pravo, 2005. 272 s.

2. Ilyn L. Pravova diialnist ukrainskoi fraktsii halytskoho kraiovoho seimu pid  chas tretoi kadentsii 1870-1876 rr. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu: Seriia: Pravo / redkol. Yu.M. Bysaha, D.M. Belov, S.B. Buletsa ta in. Uzhhorod, 2014.  Vyp. 24. T. 1.  S. 37–40.

3. Shvahuliak-Shostak O. Halytska politreforma. Kontrakty. K. : Halytski kontrakty, 2008.  3 lystopada (№44). S. 76-78.

4. Alegat II. o/ do Cesarskiego Patentu z d. 26 lutego 18 61 Statut Krajowy dla Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. URL: http://ihp.wpia.uw.edu.pl/files/2015/06/statut-krajowy.pdf

5. Boroński, Lesław. O sejmie i wyborach do sejmu.  Lwów: nakł. Towarzystwa im. Stanisława Staszica, 1889.

6. Regulamin dla Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkim Księstwem Krakowskiem, przyjęty dnia 10 października 1907. Lwów : nakł. Wydziału Krajowego ; z drukarni E. Winiarza, 1908.

7. Repertorjum czynności galicyjskiego sejmu krajowego. [T. 1], Od roku 1861 po rok 1883/ zebr. Władysław Koziebrodzki. Lwów : nakł. Wydziału Krajowego, 1885 (Lwów: z druk. Pillera i Spółki). [4],III, [1], 410, [1] s.

8. Statut krajowy i krajowa ordynacja wyborcza dla Królestwa Galicji i Lodomerii wraz z Wielkim Księstwem Krakowskim. Lwów: [wydawca nieznany], 1870 (Lwów: z ces. król galic. drukarni rządowej).  55 s.

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького