Scientific and Information Bulletin

Ivan-Frankivsk University named King Danylo Halytsky

Issue № 7(19)

DOI: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.105-113 Sarakun I. Consular institutions of poland as state bodies in international relations: concept, functions, types and characteristics

Sarakun I. Consular institutions of poland as state bodies in international relations: concept, functions, types and characteristics

Goal. The purpose of the work is to analyze the concept, functions, types and features of Polish consular offices, their characteristics as external state bodies in international relations; to identify the features and historical development of the Institute of Honorary Consuls, the advantages of using professional and honorary consular offices in international relations. Method. The methodology includes a comprehensive analysis and synthesis of available scientific and theoretical material and the formulation of relevant conclusions and recommendations. During the research, the following methods of scientific knowledge are used: terminological, logical-semantic, system-structural, logic-normative. Results: in the course of the research, the features of Polish consular authorities as state bodies in international relations are characterized; their division into professional and honorable are described. On the basis of the obtained results, the article highlights the analysis of their historical development, functions, as well as common and distinctive features and the feasibility of their use in international relations. Scientific novelty. In the course of the research, it was found that some states use the services of professional consuls, while others use them almost at their discretion and support consular relations with foreign states on the work of honorary consuls. It concludes that both institutions have their own positive and negative sides, but they are necessary for the state. Their use by the state, depending on the needs, provides a wide range of opportunities and benefits that each of them can bring. Practical significance. The results of the analysis can be used for conducting a comparative analysis of the activities of consular offices in foreign countries.

Key words: consular offices, professional consulate, honorary consulate, consular relations, state bodies in international relations, types of consular establishments, signs of consular offices, functions of consular offices.

References

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.041997 r., Dz.U., nr 78, poz. 483.
 2. Barcik J., Srogosz T., Prawo międzynarodowe publiczne. 3 wydanie zaktualizowane i zmienione, C.H.BECK, Warszawa, 2017.
 3. Konwencja Wiedeńska o stosunkach konsularnych od dnia 24 kwietnia 1963 r. Dz. U. z dnia 17 maja 1982 r.
 4. Konwencja Europejska o funkcjach konsularnych wraz z Protokołem w sprawie ochrony uchodoźców i Protokołem w sprawie funkcji konsularnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego, Paryż, 11 ХІІ. 1967 / Rada Europy – https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000022375&find_code=SYS&local_base=BIS01
 5. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne – http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001274
 6. Bierzanek R., Jakubowski J., Symonides J., Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe, Warszawa 1980 r., s.198.
 7. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, Warszawa 2007 r., s. 284.
 8. Ibidem, Mit Lessing – 17. Literaturbrief – Kӧnnte man antworten: «Ich bin der Niemand».
 9. Starzewski W. Rozwój historyczny instytucji konsula honorowego, Rocznik Nauk Prawnych. Tom VII – 1997 r., Lublin, s.273.
 10.  Szymura M. Instytucja konsula honorowego w polskiej polityce zagranicznej XX wieku, [Rozprawa doktorska] napisana pod kierunkiem prof. UO dr hab. Stefana Marka Grochalskiego, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych], Katowice 2007.
 11. Bliszczenko I.B. Chudolin Р.А., Diplomaticzeskaja służba skandinawskich stran, Moskwa 1973.
 12. Sutor J. Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 1988, s.334-335.

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького