Шановні колеги!

Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького заснований у 2010 році з ініціативи ректора університету д.ю.н., о. Івана Михайловича Луцького

Журнал «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» включений до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора й кандидата юридичних та економічних наук (постанова президії ВАК України від 26.01.2011 р. № 1-05/1).

Мови видання: українська, російська, англійська, польська.

У журналі публікуються наукові статті провідних вітчизняних та іноземних науковців у сфері права та економіки, а також молодих вчених: магістрів, аспірантів, здобувачів.

РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:

Рубрика правового спрямування:

1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
2. Конституційне право та процес; муніципальне право.
3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
4. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
5. Трудове право; право соціального забезпечення.
6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
11. Міжнародне право.
12. Філософія права.

Рубрика економічного спрямування:

1. Економічна теорія та історія економічної думки.
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3. Економіка та управління національним господарством.
4. Економіка та управління підприємствами.
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
8. Гроші, фінанси і кредит.
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
10. Статистика.
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Загальні рубрики:

1. Наукове життя.
2. Персоналії.
3. Рецензії.
4. Нариси, огляди, коментарі.