Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Положення про “НІВ”

                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор університету, д.ю.н., проф.

____________________  М.І. Луцький

«___» ______________ 20__ р.

Положення

про періодичне  друковане  наукове фахове  видання

 «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького»

І. Загальні положення.

1.1. Положення визначає порядок видання наукового журналу «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» відповідно до:

1) Закону України «Про інформацію» №2657 – XII від 2 жовтня 1992 р.

2) Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» №2782 – XII від 16 листопада 1992 р.

3) Закону України «Про авторське право і суміжні права» №3792 – XII від 23 грудня 1993 р.

4) Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» №1977 – XII від 13 грудня 1991 р.

1.2. Періодичне друковане наукове видання «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» (далі – видання «Науково-інформаційний вісник») присвячене висвітленню та поширенню результатів наукових досліджень і досягнень вітчизняних та закордонних дослідників, розгляд фундаментальних та прикладних проблем сучасної юридичної науки, формулювання пропозицій з розвитку та удосконалення різних галузей права.

1.3. «Науково-інформаційний вісник» є науковим виданням, зареєстрованим Міністерством юстиції України (свідоцтво серії КВ № 17191-5961 ПР від 23. 11.2010 р.).

1.4. Тематична спрямованість видання – висвітлення проблемних питань сучасної юридичної науки, наукове обговорення проблем державотворення в Україні, розробка наукових концепцій вдосконалення законодавства України.

1.5. Засновником видання є Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького.

Періодичність видання: два рази на рік.

Обсяг видання: 20 умовних друкованих аркушів.

Формат: А 4.

Мова видання: українська, російська, англійська, польська.

Тираж: визначається в залежності від наявності фінансування, але не менше ніж 150 примірників.

ІІ. Організація роботи.

2.1. Для організаційно-видавничої та науково-редакторської підготовки статей до друку Вчена рада затверджує головного редактора та редакційну колегію журналу.

2.2. Черговий випуск видання підписує до друку головний редактор на підставі  рішення Вченої ради.

2.3. Набір, верстку, макет і друк тиражу здійснює редакційно-видавничий відділ університету під контролем головного редактора.

2.4. Пріоритет при відборі рукописів для публікації у виданні надається матеріалам представників вищих навчальних закладів, наукових установ та державних органів системи освіти і науки  України, а також іноземцям.

2.5. Кожен автор має право отримати один електронний примірник  видання.

ІІІ. Обов’язки членів редколегії.

3.1. Головний редактор забезпечує дотримання тематичної спрямованості видання, визначає перелік рубрик відповідно до актуальних напрямів сучасних досліджень та здійснює загальне керівництво підготовкою та видавництво чергових номерів видання.

3.2. Заступник головного редактора видання формує редакційний портфель рукописів статей відповідно до змісту рубрик і редакційних вимог, забезпечує належний фаховий відбір, рецензування і доопрацювання поданих до друку рукописів.

3.3. Відповідальний секретар редколегії формує макет журналу із статей, які затверджені на редколегії і передає у видавництво для комп’ютерної верстки і друкування тиражу видання, здійснює розсилку журналу згідно списку  відповідно до вимог Постанови КМУ № 608 від 10.05.2002 р. та наказу ВАК № 175 від 04.04.2000 р. та авторам.

3.4. Коректор здійснює вичитку верстки кожного номеру видання, здійснює літературне редагування мови і стилю поданих до друку рукописів.

ІV. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення.

4.1. Для підготовки видання до друку члени редколегії забезпечуються необхідною офісною технікою та витратними матеріалами.

4.2. Видавництво  журналу  фінансується  за кошти замовників та кошти засновника.

V. Опис структури видання.

5.1. Видання «Науково-інформаційний вісник» складається з обкладинки, титульного аркуша, змістовної частини статей, статей поточного номера та заключного аркуша.

5.2. Обкладинка видання «Науково-інформаційний вісник»

Обкладинка видання «Науково-інформаційний вісник» містить повну назву часопису, його порядковий номер у поточному році, календарний рік, номер issn.

5.3. Титульний аркуш.

Титульний аркуш містить відомості про повне найменування видання, його засновника, державний реєстраційний номер, інформацію із зазначенням відповідальних за випуск та переліку осіб, що брали участь у його створенні. Крім того, вказується його номер, місто видання, рік та склад редакційної колегії випуску, номер ISSN.

5.4. Зміст.

Зміст видання складається з назв рубрик, які виділяються окремим рядком, і далі, з нового рядка – статей, які увійшли до даної рубрики (прізвище й ініціали авторів, назва статті й номер сторінки, на якій починається стаття). Зміст наводиться мовою оригіналу статті.

 В основній частині видання, наводяться змісти статей у зазначеній у правилах оформлення структурі (УДК, прізвища й ініціали авторів, назва статті, анотації, ключові слова, текст статті, висновки, список літератури, references).

VІ. Розповсюдження видання.

6.1. Періодичне видання «Науково-інформаційний вісник» виходить одночасно в друкованому і електронному вигляді.

6.3. Електронна версія видання «Науково-інформаційний вісник», оприлюднюється, що надає безкоштовний і безперешкодний доступ до статей одразу ж після випуску друкованого варіанту.

6.2. Примірники видань розсилаються згідно вимог законодавства до вищих органів державної влади,  Державного комітету телебачення і радіомовлення України й Вищої атестаційної комісії України, а також в університети України й установи та державні органи системи освіти і науки, що проводять дослідження з аналогічної тематики.

VІІ. Порядок подання статей.

7.1. Статті подаються в редакцію видання, де здійснюється їхня реєстрація, попередня перевірка на відповідність вимогам і відправлення на рецензію.

7.2. У випадку позитивної рецензії й відсутності зауважень, що вимагають авторського виправлення, стаття приймається редакцією.

7.3. У випадку негативної рецензії авторові надсилається повідомлення про негативну рецензію у вигляді копії її змісту.

7.4. Зміст номеру видання затверджується головним редактором вісника за  поданням  відповідального секретаря й відповідального за випуск чергового номеру, рекомендується до друку й друкується на підставі рішення Вченої ради.

7.5. У виданні «Науково-інформаційний вісник» публікуються наукові статті з права. Приймаються також статті про діячів науки, освіти й культури, історії, оглядові статті. Публікація здійснюється мовою оригіналу (російською, українською, англійською, польською).

7.6. Стаття повинна відповідати тематиці збірника й сучасному станові науки, містити новий науковий результат (розкрита природа явища, установлена закономірність, особливість, механізм, аналітична або статистична залежність і т. п.). Згідно Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 року №7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” структура статті повинна містити такі обов’язкові елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновки з даного дослідження;

перспективи подальших розвідок у даному напрямі.

7.7. Основні структурні елементи статті розміщуються в такій послідовності:

 • рядок 1 – індекс УДК (шрифт напівжирний, вирівнювання по лівому краю);
 • рядок 2 – (у назвному відмінку виділити жирним прямим) Прізвище, Ім’я, По батькові.
 • рядок 3 – науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи автора статті (без скорочень); якщо авторів декілька, відомості про кожного подаються окремими рядками (вирівнювання по правому краю);
 • рядок 4 – пустий;
 • рядок 5 – назва статті (вирівнювання по центру, всі літери великі, шрифт напівжирний) НАЗВА СТАТТІ;
 • рядок  6 – пустий;
 • рядок 7 – (з абзацу) анотація українською мовою (5-6 рядків) (шрифт Times New Roman, курсив, 14 пт,);
 • (з абзацу) Ключові слова: (слова з тексту статті, які з точки зору інформаційного пошуку несуть смислове навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна їх кількість – не менше трьох і не більше десяти) (шрифт курсив);
 • текст статті;
 • підзаголовок «Список використаних джерел» (шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);
 • список літератури (у порядку згадування у тексті);
 • анотація англійською мовою у такому порядку й вигляді:з абзацного відступу прізвище, ініціали автора і назва статті (виділити напівжирним курсивом); текст анотації (з абзацу); ключові слова (з абзацу);
 • підзаголовок «References» (шрифт напівжирний, вирівнювання по центру);
 • References передбачає переклад англійською мовою і транслітерацію списку використаних джерел.

7.8. Статті публікуються мовою оригіналу. Рукописи подаються у двох примірниках (один – друкований, інший – електронний). Друкований варіант виготовляється на лазерному (струменевому) принтерах на одній стороні аркуша білого паперу формату А4.

7.9. Комп’ютерний (електронний) варіант статті подається на електронному носії або надсилаються на електронну адресу редакції. Назви файлів – прізвище й ініціали першого автора статті латинськими літерами. На дискеті повинні бути такі чіткі написи:

• прізвище й ініціали першого автора статті;

• назва статті;

• назви файлів.

Оформлення й зміст електронної копії повинний бути ідентичним тексту друкованої статті.

7.10. Окремими файлами додаються такі матеріали: тексти анотацій, відомості про авторів (П. І. Б., вчений ступінь і вчене звання, місце роботи, посада, контактний телефон, E-mail і адреса для листування). Анотації обсягом не менше ніж 1800 знаків.

VІІІ. Вимоги до статей

8.1.Обсяг статті (разом з анотаціями, списком використаних джерел, таблицями, схемами тощо) має бути в межах 0,3-0,5 авторського аркушу (від 12 000 до 20 000 знаків)). Оптимальний обсяг статті –10-12 сторінок.

8.2. Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см; абзац – 1 см. (28-30 рядків, 60-64 друковані знаки). Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру. Не допускається форматування за допомогою порожніх рядків.

8.3. Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один)під рисунком по центру тексту – шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Іtalic). Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані. Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті». Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

8.4. Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення пряме, а нумерація таблиць (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю сторінки.

8.5. Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням Word: звичайний – 14 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, маленький символ – 10 пт.

8.6. Виклад повинен бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації, мова тексту – виразною, лаконічною й відповідати літературним нормам. Автор зобов’язаний забезпечити наукову цінність матеріалу, повноту висвітлення питання, системність викладу, вірогідність результатів, даних, що наводяться, і їхню достовірність, правильність цитування посилань на літературні джерела.

8.7. Висновки статті починаються з нового рядка, виокремлюються словом, шрифтом Times New Roman (напівжирним курсивом) розміром 14 пт.,. Вирівнювання основного тексту висновків – по ширині.

8.8. Список літератури починається заголовком «Список використаних джерел», набираним шрифтом Times New Roman Cyr розміром 14 пт (по центру виділити жирним) без абзацного відступу через рядок після тексту статті. Нижче з нового рядка з вирівнюванням по ширині й одинарним інтервалом набирається нумерований список літератури. Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється відповідно до стандартів ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

8.9. Посилання на літературні джерела, які цитуються, і їхні бібліографічні описи повинні відповідати Державним стандартам України. Список літератури є обов’язковим і подається наприкінці статті, а бібліографічний опис наводиться мовою оригіналу. Посилання на джерела статистичних даних є обов’язковими.

8.10. При посиланні доцільно використовувати роботи не тільки вітчизняних, а й зарубіжних авторів, мінімально посилаючись на підручники та застарілу літературу. Посилання повинні позначатися в тексті у квадратних дужках порядковим номером джерела за списком використаної літератури із зазначенням конкретної сторінки.

8.11. Стаття має бути набрана в форматі редактора Microsoft Word (версія 6 і вище).

При викладі матеріалу статті використовується безособова форма дієслів за винятком звертання до попередніх робіт.

8.12. Рішення про опублікування статті приймає редакційна колегія. У текст статті можуть бути внесені редакційні виправлення без узгодження з автором.

Відбитки статей, електронні носії авторам  не повертаються.

8.13. Зміст кожного чергового номеру видання затверджується редакційною колегією збірника.

8.14. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензією керівника, консультанта або фахівця з проблеми, що досліджується.

8.15. Редактор, за погодженням з автором, може скорочувати й редагувати матеріал. Відповідальність за зміст статті несе автор. В одному номері може бути опублікована тільки одна стаття автора.

8.16. Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, редакцією не приймаються.

Положення про періодичне друковане наукове фахове видання «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького» ухвалено Вченою Радою ЗВО «Університет Короля Данила».

(протокол № ___ від «___» _____________ 20__ року)

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького