Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Зразок оформлення статті

УДК 343.9

Шведова Ганна Леонідівна

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Київського національного торговельно-економічного університету, вулиця Кіото, 19, м. Київ, 02156, тел. +380674175335, e-mail: shvedova777@ukr.net

Загальносоціальне запобігання корупційним предумовам поширення торгівлі людьми

Мета. Метою роботи є проаналізувати явище корупції як фактору поширення торгівлі людьми, виявити їх взаємозв’язок й взаємообумовленість, з’ясувати найбільш ефективні заходи загальносоціального запобігання корупційним передумовам поширення торгівлі людьми. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного матеріалу та формулювання відповідних висновків та рекомендацій. Під час дослідження використовувались наступні методи наукового пізнання: термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати: в процесі дослідження визнано, щоторгівля людьми  – це злочин, який грубо порушує закріплені та гарантовані Конституцією України права на свободу, честь і гідність людини. Незважаючи на зростаючі зусилля з розслідування кримінальних проваджень, переслідування та осуду осіб, причетних до торгівлі людьми, більшість засуджених торговців людьми в Україні уникають тюремного ув’язнення в зв’язку з високим рівнем корупції в країні, що вимагає визначення відповідних заходів загальносоціального запобігання цьому явищу. Наукова новизна. В процесі дослідження встановлено, що оновлення теоретико-методологічної моделі загальносоціального запобігання корупційним передумовам поширення торгівлі людьми має відбуватися на засадах культурологічної концепції запобігання злочинності, де радикальним засобом виступає формування соціальної культури громадян. Практична значимість. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності під час розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми та корупцією.

Ключові слова: загальносоціальне запобігання, корупція, торгівля людьми, соціальна культура, культурологічна концепція протидії злочинності.

G. L. Shvedova

PhD, Associated Professor, Department of General Legal Sciences, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyoto Street, 19, Kyiv, 02156, +380674175335, e-mail: shvedova777@ukr.net

General Social Prevention of Corrupt Preconditions for the Dissemination of Human Trafficking

Purpose. The purpose of the article is to analyze the phenomenon of corruption as a factor of the spread of human trafficking, to identify its interconnectedness and interdependence, to find out the most effective measures of social protection against the corruption prerequisites of the spread of human trafficking. Methodology. The methodology includes a comprehensive analysis and a synthesis of available scientific and theoretical information. It is includes the formulation of relevant conclusions and recommendations. Such methods of scientific knowledge were used: terminological, logical-semantic, functional, systemic-structural, logical-normative. Results: it was determined, that human trafficking is a crime that violates the rights to freedom, to human honor and dignity, that enshrined and guaranteed by the Constitution of Ukraine.  Despite the growing efforts to investigate criminal proceedings, prosecute and condemn people which are involved in human trafficking, the most convicted traffickers in Ukraine are sentenced to imprisonment by the high level of corruption in the country. The effective measures of the social protection of this phenomenon have to be find out.

Originality. The updating of the theoretical and methodological model of general social prevention of corrupt preconditions of the spread of human trafficking should take place on the basis of the cultural concept of crime prevention. The formation of social culture of citizens is a radical means in this concept. Practical significance. The results of the research can be used in legislation and law-enforcement activities during the inquiry of crimes related to human trafficking and corruption.

Key words: general social prevention, corruption, human trafficking, social culture, culturological concept of counteraction to crime.

Постановка проблеми. Торгівля людьми  – це злочин, який грубо порушує закріплені та гарантовані Конституцією України права на свободу, честь і гідність людини. Кожен рік у світі біля 4 мільйонів людей стають жертвами торгівлі людьми. Міжнародна Організація Міграції зазначає, що тільки в саму Західну Європу щороку продається близько 500 тисяч жінок. За неофіційними даними у сфері секс-індустрії держав-реципієнтів експлуатується від 100 до 600 тисяч українських жінок. Суттєве поширення цього злочину в Україні спонукало вітчизняних законодавців до рішучих заходів щодо протидії торгівлі людьми. У Кримінальному кодексі України 2001 року норму про відповідальність за торгівлю людьми було закріплено у ст. 149 КК України [1, с. 3]……..

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вивченню кримінологічних та кримінально-правових аспектів запобігання корупції та торгівлі людьми у своїх наукових публікаціях приділяли увагу Ю. В. Баулін, В. В. Голіна, В. М. Куц, А. А. Музика, О. В. Наден, А. М. Орлеан, В. М. Підгородинський, Є. Л. Стрельцов, М. І. Хавронюк, С. Д. Шапченко та інші. …

Постановка завдання. Визначити корупційні ризики та корупційні передумови поширення торгівлі людьми, з’ясувати найбільш ефективні заходи загальносоціального запобігання корупції…..

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно з опублікованим звітом Державного департаменту США “Торгівля людьми 2017” Україна не повною мірою відповідає мінімальним стандартам щодо ліквідації торгівлі людьми. У доповіді Державного департаменту США говориться, що Україна не вдається до всіх можливих заходів, щоб покласти край торгівлі людьми, хоча робить у цьому деякий поступ. У зв’язку з цим Україна четвертий рік поспіль знаходиться на другому рівні у рейтингу країн у сфері протидії торгівлі людьми (третій рівень – із найнижчими показниками в цій сфері) [1]……………

Висновки. Отже, дослідження проблеми торгівлі людьми дає підстави стверджувати, що необхідно більше уваги приділяти корупції в держустановах тих країн, звідки вивозяться жертви торгівлі людьми…….

Список використаних джерел

1.Підгородинський В.М. Відповідальність за торгівлю людьми за кримінальним законодавством України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. О.: Одеська національна юридична академія, 2005. 21 с.

2.Україна зробила значний поступ у сфері протидії торгівлі людьми за останній рік та перейшла на вищий щабель в рейтингу країн, який складає Державний департамент США // Офіційний веб-сайт Міністерства соціальної політики України. URL: http://www.msp.gov.ua/news/13524.html?PrintVersion

References

1.Pidhorodynskyi, V.M. (2005), Responsibility for human trafficking by Criminal Law of Ukraine, Abstract of Ph.D. dissertation, criminal law and criminology; criminal enforcement law, Odessa National Law Academy, Odessa, Ukraine (In Ukrainian)

2.The official site of The Ministry of Social Policy of Ukraine (2017), “Ukraine has made a significant progress in combating against human trafficking in the last years and has advanced on the higher level in country ranking of US State Department”, URL: http://www.msp.gov.ua/news/13524.html?PrintVersion. (In Ukrainian)

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького