Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Право


 • До уваги авторів фахового періодичного юридичного видання «Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького»!
 • Редакція наукового журналу «Науково-інформаційного вісника університету права імені Короля Данила Галицького» запрошує до співробітництва докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають або здобувають вищу освіту та займаються науковою діяльністю (журнал включено до Переліку фахових наукових видань України (категорія Б)).

Наукові статті до № 13 за 2022 рік приймаються до 27 травня 2022 р. (включно).


Вимоги до оформлення статей

 • При поданні статей просимо дотримуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.


СТАТТЯ ОБОВ’ЯЗКОВО ПОВИННА МІСТИТИ НАСТУПНІ СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ

 • УДК
 • Назва
 • Ініціали та прізвище автора, його e-mail, повна назва установи роботи, місто
 • анотація українською та англійською, обсягом не менше 1800 знаків з пробілами, та ключові слова (не менше шести);
 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання даної проблеми на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.
 • Список використаних джерел
 • References

АНОТАЦІЯ

Повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та давати можливість встановити її основний зміст. Дотримуйтесь чіткої структури анотації:

Українська моваРосійська моваАнглійська мова
Мета ЦельPurpose
Методика Методика Methodology
Методи
МетодыMethods
РезультатиРезультаты Findings
Наукова новизнаНаучная новизна Originality
Практична значимістьПрактическое значениеPractical significance
Ключові словаКлючевые словаKey words

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
 • повний список (спів)авторів (ініціали та прізвища у називному відмінку);
 • відомості про (спів)авторів  організація місця роботи та/або відомство, повна поштова адреса (корпус, будинок, вулиця, назва населеного пункту, країна), для (спів)автора для листування – додатково номери телефонів, факсу, електронна пошта (обов’язково!). Кожна наступна адреса та дані для листування починаються з нового рядка.
 • назва статті (по центру сторінки великими напівжирними літерами);
 • анотація (обсягом 1800 знаків з пробілами) – повинна бути структурованою (за логікою опису результатів у статті) та має містити такі елементи з їхнім явним виділенням: мета, методика, результати, наукова новизна, практична значущість (курсив);
 • ключові слова (5–12 окремих слів та/або у складі декількох словосполучень, відділених крапкою з комою) (курсив)
 • основний текст статті;
 • посилання на літературні джерела починається заголовком «Список використаних джерел», набираним шрифтом Times New Roman розміром 14 пт (по лівому краю виділити жирним) з абзацного відступу через рядок після тексту статті. Нижче шрифтом Times New Roman розміром, 14 кеглем через 1,5 інтервали кожне найменування з нового рядка з вирівнюванням по ширині набирається нумерований список літератури. Список нумерується в алфавітному порядку (спочатку подаються автори на кирилиці, потім на іноземній мові (на мові оригіналу)). Бібліографічний запис використаної літератури слід оформлювати згідно зі стандартом «ДСТУ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», що чинний від 01.07.2007. Відповідно до вимог SCOPUS та Web of Science необхідно подавати повний перелік співавторів для кожного джерела посилання (на відміну від зазначеного ДСТУ). Першоджерела подають мовою оригіналу.
 • Список літератури слід подавати двома окремими блоками:

Блок 1 (Список використаних джерел) – список літератури мовою оригіналу.

Блок 2 (References) – той самий список літератури, але англійською мовою. Прізвища авторів, назви журналів наводять згідно з однією з міжнародних систем транслітерації. Назви статей в посиланнях необхідно подавати у перекладі на англійську мову. Посилання на іноземні публікації повністю повторюються в списку, наведеному латиницею.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Обсяг статті (разом з анотаціями, списком використаних джерел, таблицями, схемами тощо) має бути в межах 0,3-0,5 авторського аркушу (від 12 000 до 20 000 знаків)). Оптимальний обсяг статті – 7-12 сторінок.

Текст статті має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см; абзац – 1,25 см. (28-30 рядків, 60-64 друковані знаки).

Назви розділів в тексті статті – по центру, назви підрозділів – з абзацу, таблиці – по центру (шрифт напівжирний).

Рисунки та графіки у статтю вставляють в одному з форматів (jpeg, bmp, tif, gif) з роздільною здатністю не менше ніж 300 dpi (подавати якісні оригінали). Написи на рисунках виконують шрифтом основного тексту та розміру. Рисунки підписують і нумерують (якщо їх більше ніж один) під рисунком по центру тексту – шрифтом розміру 12 накреслення Курсив (Іtalic). Всі об’єкти в простих рисунках, які зроблені у Word, мають бути обов’язково згруповані.

Текст статті не повинен містити рисунків і/або тексту в рамках, рисунків, розташованих поверх/за текстом й т.і., тобто текст повинен форматуватися таким чином, щоб для всіх об’єктів було встановлено розміщення «у тексті».

Складні, багатооб’єктні рисунки з нашаруваннями готувати за допомогою графічних редакторів (CorelDraw, PhotoShop та ін.).

Таблиці подають як окремі об’єкти у форматі Word з розмірами, приведеними до сторінки складання. Основний кегль таблиці 11, заголовок 12. Заголовки таблиць розміщують по центру сторінки, накреслення пряме, а нумерація таблиць (якщо їх більше ніж одна) – по правому краю сторінки.

Формули подають у форматі Microsoft Equation 3.0 (4.0), вирівнюють по центру посередині тексту і нумерують в круглих дужках з правого краю. Шрифт за визначенням Word: звичайний – 14 пт, великий індекс – 9 пт, маленький індекс – 6 пт, великий символ – 14 пт, маленький символ – 10 пт.

Виклад матеріалу повинен бути послідовним, логічно завершеним, із чіткими формулюваннями, що виключають подвійне тлумачення або неправильне розуміння інформації, мова тексту – виразною, лаконічною й відповідати літературним нормам. Скорочення слів і словосполучень, крім загальноприйнятих, не допускається.

Автор зобов’язаний забезпечити наукову цінність матеріалу, повноту висвітлення питання, системність викладу, вірогідність результатів, даних, що наводяться, і їхню достовірність, правильність цитування посилань на літературні джерела.

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького