Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Процес рецензування

1. Подання рукопису статті

1.1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка відповідає вимогам політики журналу та правилам підготовки статей до видання.

1.2. Рукописи, які не відповідають встановленим вимогам, не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.

2. Прийняття та попередня оцінка рукопису статті

2.1. Стаття  реєструється відповідальним  секретарем  у  журналі  реєстрації  статей  із  зазначенням  дати  надходження,  назви,  П.І.Б. автора/ів, місця роботи автора/ів. Статті присвоюється індивідуальний реєстраційний номер.

2.2. Відповідальний секретар проводить попередню оцінку рукописів статей, що надійшли до редакції, відповідності змісту матеріалу профілю і тематиці журналу, надсилає їх для рецензування членам редколегії, науковим редакторам розділів, фахівцям з розглянутих проблем.

3. Передача статті на рецензування

3.1. Всі рукописи, які надходять до редакційної колегії спрямовуються за профілем дослідження  двом  рецензентам.  Призначає  рецензентів  Головний  редактор  журналу.  За  рішенням Головного  редактору  журналу  (за  певних  обставин)  призначення  рецензентів  може  бути  доручене  члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засідання редакційної колегії.

3.2. Для проведення рецензування статей рецензентами можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу, так і сторонні висококваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом, як правило доктори наук, професори.

3.3. Після отримання статті на розгляд (протягом 3 діб) рецензенти оцінюють можливість рецензування матеріалів, виходячи з відповідності власної кваліфікації напряму досліджень автора та відсутність будь-якого конфлікту інтересів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензенти можуть відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента.

3.4.  Рецензенти,  як  правило,  протягом  30 діб  робить  висновок  про  можливість  друкування  статті.  Строки рецензування  можуть  у  кожному  окремому  випадку  змінюватися  з  урахуванням  створення  умов  для максимально  об’єктивного  оцінювання  якості  наданих матеріалів,  але  не  повинні  перевищувати  2 календарні місяці.

3.5. Журнал використовує процедуру двостороннього сліпого рецензування, тобто як рецензенти, так і автори залишаються невідомими один для одного. Взаємодія між автором та рецензентами відбувається через відповідального секретаря журналу.

3.6. Рецензування здійснюється за наступними критеріями:

а) відповідність статті тематиці Вісника;

б) відповідність назви, анотації, ключових слів, шифру УДК змісту статті;

в) чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;

г) наявність елементів наукової новизни;

ґ) відповідність структури статті вимогам до матеріалів, що публікуються у фахових виданнях;

д) ступінь розкриття основних результатів дослідження у англомовній анотації статті;

е) відповідність оформлення тексту статті та використаних джерел вимогам Вісника;

є) у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

3.7. Для всіх рукописів статей, що надаються на рецензування, визначається рівень унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення, що показує рівень унікальності, джерела та частку збігу тексту («eTXTАнтіплагіат» ,«Advego Plagiatus»).

3.8. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартну форму (Бланк рецензії), яка містить підсумкові рекомендації. Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.

3.9. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних правок, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості опублікування статті.

3.10. У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може надіслати статтю для додаткового або нового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.

4. Рішення про прийняття статті до друку

4.1. Рішення про публікацію поданих на розгляд рукописів статей базується на відгуках рецензентів та остаточних висновках редакторів.

4.2. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації приймається Головним редактором (або, за його дорученням – членом редакційної колегії), а за необхідності – засіданням редакційної колегії в цілому. Після прийняття рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.

5. Передача статті до друку

5.1. У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфеля журналу для її опублікування за порядком черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері журналу).

5.2. Затверджена до публікації стаття надається технічному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру, які не впливають на зміст статті, вносяться технічним редактором без узгодження з автором. За необхідності або за бажанням автора, рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

5.3. Автор повідомляється відповідальним секретарем про терміни друку статті протягом не більше одного місяця з дня отримання позитивного висновку щодо опублікування статті.

6. Доопрацювання рукопису статті

6.1. Статті, переслані авторам для виправлення, повинні бути повернені до редакції не пізніше ніж за 2 тижні після отримання.

6.2. Якщо стаття повертається в більш пізній термін, відповідно змінюється і дата її надходження до друку.

7. Відповідальність автора статті

7.1. Відповідальність за порушення авторських прав та недотримання існуючих стандартів в матеріалах статті, за достовірність наведених фактів і даних, обґрунтованість зроблених висновків та рекомендацій й науково-практичний рівень покладається на автора статті.

8. Відповідальність рецензента

8.1. Рецензенти надають письмову рецензію на рукопис, в кінці якої на основі аналізу готовності матеріалу дається висновок про можливість публікування статті.

8.2. Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після доопрацювання з урахуванням зауважень або не рекомендує статтю до опублікування – в рецензії мають бути вказані причини такого рішення.

8.3. Рецензент повинен розглянути надіслану статтю в термін, погоджений з відповідальним секретарем, і відправити до редакції (електронною поштою) мотивовану відмову від рецензування або рецензію.

8.4. Рецензенти оцінюють теоретико-методологічний рівень статті, її практичну цінність та наукову значущість. Окрім того, рецензентами визначається відповідність статті принципам етики у наукових публікаціях та надаються рекомендації щодо усунення випадків їх порушення.

8.5. Рецензенти повідомляються про те, що надіслані їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відносяться до тих відомостей, що не підлягають розголошенню.

8.5. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати знання про зміст статті до її опублікування.

8.6. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження рецензентів та остаточне рішення щодо опублікування) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення даної вимоги можливе лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті.

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького