Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького

Випуск журналу № 7(19)

DOI: 10.33098/2078-6670.2019.7.19.96-104 Книш В. В., Касіянчук В. Д., Жирак Р. М., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М. В. Правове забезпечення вирощування топінамбура як засобу покращення стану довкілля

Книш В. В., Касіянчук В. Д., Жирак Р. М., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М. В. Правове забезпечення вирощування топінамбура як засобу покращення стану довкілля

Мета. Метою роботи є дослідження особливостей правового забезпечення організації вирощування топінамбура з метою покращення стану навколишнього природного середовища. Методика. Методика включає комплексний аналіз та узагальнення наявного науково-теоретичного, практично-прикладного матеріалу та формулювання відповідних висновків і пропозицій. Під час дослідження використовувались наступні методи наукового пізнання: діалектичний, термінологічний, історико-правовий, системно-структурний, системно-функціональний, нормативно-догматичний, метод узагальнення. Результати: в процесі дослідження висвітлено можливості використання топінамбура для покращення екологічного стану ґрунтів та атмосферного повітря, а також використання бульб і зеленої маси для виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення і альтернативної енергії.  Наукова новизна. В процесі дослідження встановлено, що за результатами дослідження автори систематизували та узагальнили рівні правового регулювання у сфері використання топінамбура для потреб охорони довкілля, зокрема: рівень комплексного еколого-правового регулювання; рівень поресурсного (флористичного) правового регулювання; рівень охоронного (антропоохоронного) законодавства; міжгалузевий рівень, де мова йде про взаємодію екологічного та аграрного права у частині виробництва топінамбура. Практична значимість. Результати дослідження може бути використано у правотворчій та правозастосовній діяльності з питань вирощування топінамбура як засобу покращення стану довкілля.

Ключові слова: екологічне право, природоресурсне право, флористичне право, природоохоронне право, екологія, альтернативна енергія, лікувально-профілактична продукція.

References

1. Birta, G. O.; Bourgu, Yu. G. (2007), Bases of plant growing and animal husbandry, available at: http://pidruchniki.com/1129040362344 (In Ukrainian)

2. Danilov, K. P. (2013), Topinambur: monograph. Cheboksary: New Time, 2013. 202 p. (In Ukrainian)

3. Dumenko, S. S. (2011), Simulation of the processes of vertical migration of heavy metal ions and their precipitation on carbonates on the example of the Burshtyn TPP sludge slag. Scientific Bulletin of the Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. 2011. N. 1. P. 137-142. (In Ukrainian)

4. Kasyanchuk, V. D. (2016), Topinambur is an effective therapeutic and prophylactic raw material // News of the Academy of Engineering Sciences of Ukraine. K.: Publishing-printing complex of the Open International University of Human Development “Ukraine”. 2016. N. 1. (43). P. 37-39. (In Ukrainian)

5. Kasyanchuk, V. D. (2014), Method of production of powdered fruit and berry, vegetable and mushroom semi-finished products or dry products // Patent for utility model No. 95646. Registered in the State Register of Patents of Ukraine on utility models on December 25, 2014. (In Ukrainian)

6. Knysh, V. V.; Kasiyanchuk, V. D. (2017), The legal provision for the cultivation of the Jerusalem artichoke. Scientific and Information Bulletin of Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Halytsky. Magazine. The series is right. 2017. N. 4 (16). P. 118-123. (In Ukrainian)

7. Lazareva, I. V. (1972), Restoration of disturbed territories for urban development. M.: Stroyizdat, 1972. 236 p. (In Russian)

8. Malimon S.С. Principles of Ecology. Textbook. Vinnitsa: New Book, 2009. 240 p. (In Ukrainian)

9. On environmental protection: Law of Ukraine dated 25.06.1991, with subsequent amendments and supplements, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. (In Ukrainian)

10. About the plant world: Law of Ukraine (09.04.1999). Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/591-14. (In Ukrainian)

11. On Medicinal Products: Law of Ukraine dated 04.04.1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/123/96-vr.

12. On the production and circulation of organic agricultural products and raw materials: Law of Ukraine of 04.04.1996. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/425-18.

13. Regional report on the state of the environment in Ivano-Frankivsk oblast in 2016. URL: https://menr.gov.ua/files/docs/Reg.report/Regional_Document_2016_Ivano-Frankivska.pdf.

14. Chamakina O. V. Efficiency of urban development of disturbed territories in urban development systems of coal mining regions. Urban planning and territorial planning. Scientific and Technical Collection of KNUBA. 2009. Vip. No. 32. 517 с.

Науково-інформаційний вісник

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького